Editor Jefe: Ana Isabel Castaño Carou
Comité editorial
Mª Dolores López Fernández
Francisco Javier Formigo Couceiro
Eva Jacob González

Editores eméritos:

  • Pablo Vaamonde – Fundador e director da revista médica Cadernos de Atención Primaria (1994-2005)
  • Ramón Veras Castro (2005-2012)
  • Francisco Javier Maestro Saavedra (2013-2015)
  • Ana Paula Núñez Gavino (2016)
  • Víctor Julio Quesada Varela (2017)

Revista editada por:
ASOCIACIÓN GALEGA DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA
https://www.agamfec.com/contacte-con-agamfec/

e-mail: secretaria@agamfec.com   web: www.agamfec.com

Normas de Publicación: http://www.agamfec.com/publicacions

CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA distribúese exclusivamente entre os profesionais da medicina.
Reservados tódolos dereitos. Esta publicación non pode ser reproducida total ou parcialmente, por calquer medio, electrónico ou mecánico, nin por fotocopia, grabación ou outros sistemas de reproducción de información sin a autorización por escrito do Consello de Redacción.

A revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA non se fai responsable do contido do artígos publicados, por tratarse da opinión dos autores, que asumen a exclusiva responsabilidade sobre os seus escritos.

 

Maquetación y adecuación a formatos electrónicos:

Víctor Julio Quesada Varela