Eficacia da venopunción ecoguiada en Atención Primaria. Ensaio aleatorizado en pacientes que requiran un segundo intento

Carres Esteve L, Gonzalez Moneo MJ, Alcaraz Puertas S,Alsina Lligadas A, Garcia Casanovas S, Sanz Miralles T

SUMMARY

Objective: To compare the use of ultrasound-guided venipuncture with blood draw by an expert nurse in patients who need a second try.

Design: randomized clinical trial

Setting: Primary care center San Martí in Barcelona that serves 45,000 people.

Participants: of the 3791 patients with extraction on Monday from April to October 2017, we selected the 94 failures on the first attempt. Methods: The second venipuncture was done either by an expert nurse, or guided by ultrasound. We collected barely palpable veins, self-perception of “bad veins”, fear of extraction, and ultrasound characteristics of the vessels. Pain and patient satisfaction were assessed using a Likert scale, side effects the next day.

Results: Obese patients were overrepresented in the intervention group (61.9% vs 36.2% p = 0.015). No differences were found in the median(IQR) of attempts 2 (2-3) vs 2 (2-2) p = 0.127), pain or satisfaction with both procedures (p = 0.122). There were fewer bruises in the intervention group (16.67% versus 25.53%, p = 0.531).

Conclusion: In primary care, the use of ultrasound did not affect the number of venipuncture attempts compared to the usual technique performed by an expert nurse. There were no differences in patient satisfaction or complications.

Keywords: Peripheral, Injections, Intravenous, Nursing practice, Ultrasonography, Venipuncture, Randomized control trials

RESUMO

Obxectivo: comparar o uso da venopunción guiada por ultrasóns coa recollida de sangue por parte dunha enfermeira experta en pacientes que precisan un segundo intento.

Deseño: ensaio clínico aleatorizado

Entorno: Centro de atención primaria San Martí de Barcelona que atende a 45.000 persoas.

Participantes: dos 3791 pacientes con extracción do luns de abril a outubro de 2017, seleccionamos os 94 fallos no primeiro intento.

Métodos: a segunda venopunción foi realizada por unha enfermeira experta ou ben guiada por ecografía. Recollemos veas apenas palpables, autopercepción de “malas veas”, medo á extracción e características de ultrasóns dos vasos. A dor, a satisfacción do paciente avaliáronse mediante a escala Likert e os efectos secundarios ao día seguinte.

Resultados: os pacientes obesos estaban sobrerrepresentados no grupo de intervención (61,9% vs 36,2% p = 0,015). Non se atoparon diferenzas na mediana (IQR) dos intentos 2 (2-3) vs 2 (2-2) p = 0,127), dor ou satisfacción con ambos os procedementos (p = 0,122). Houbo menos hematomas no grupo de intervención (16,67% fronte a 25,53%, p = 0,531).

Conclusión: na atención primaria, o uso da ecografía non afectou o número de intentos de venopunción en comparación coa técnica habitual realizada por unha enfermeira experta. Non houbo diferenzas na satisfacción do paciente nin nas complicacións.

Palabras chave: Periférico, Inxeccións, Intravenosa, Práctica de enfermaría, Ultrasonografía, Venopunción, Ensaios controlados aleatorios

RESUMEN

Objetivo: Comparar el uso de la venopunción guiada por ecografía con la extracción de sangre por una enfermera experta en pacientes que necesitan un segundo intento.

Diseño: ensayo clínico aleatorizado

Entorno: Centro de atención primaria San Martí en Barcelona que atiende a 45.000 personas.

Participantes: de los 3791 pacientes con extracción en lunes de abril a octubre de 2017, seleccionamos los 94 fallos al primer intento.

Métodos: La segunda venopunción se hizo o bien por una enfermera experta, o bien guiada por ecografía. Recogimos venas apenas palpables, autopercepción de “venas malas”, miedo a la extracción, y características ecográficas de los vasos. Se evaluó el dolor, la satisfacción del paciente mediante escala Likert y al día siguiente los efectos secundarios.

Resultados: los pacientes obesos estaban sobrerrepresentados en el grupo intervención (61, 9% frente a 36, 2% p = 0,015). No se encontraron diferencias en la mediana (RIQ) de los intentos 2 (2-3) vs 2 (2-2) p = 0,127), dolor o satisfacción con ambos procedimientos (p = 0,122). Hubo menos hematomas en el grupo intervención (16, 67% versus 25, 53%, p = 0,531).

Conclusión: en atención primaria, el uso de la ecografía no afectó el número de intentos de venopunción en comparación con la técnica habitual realizada por una enfermera experta. No hubo diferencias en la satisfacción o las complicaciones del paciente.

Palabras clave: periférico, inyecciones, intravenoso, práctica de enfermería, ecografía, punción venosa, ensayos controlados aleatorizados.

Descargar PDF

About AGAMFEC

AGAMFEC é a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, federada da asociación nacional semFYC.

Deja una respuesta

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.